> Spec_v0.1: View_ER workshop/haziran 2004YT? BOM
> Spec_v0.1: View_ER workshop/haziran2004YTU BOM:

kat?l?mc?lar: Ceren Aydal Y?cel/ ?a?r? Ekmek?i/ Emrah ?etinkaya/Mercan D?nmez XSteel, imalat dosyalar?: Murat ?zel, Str?kt?rdan??ma Richard Houghton ARUP, maket: Aylin Can

View_ER konumlanaca?? yerin ?zelliklerine, seyir, parti, performans gibi etkinlik diyagramlar?na ve oturma, yaslanma, yatarak izleme gibi pozisyonlar?n ergonomik verilerine gore bi?imlendirildi. Tasar?m y?ntemi olarak dijital tasar?m teknolojilerinin olanaklar?ndan yararlan?ld?. Programa g?re bi?imlendirilen kesitlerin s?ralanmas? ve birle?tirilmesi ile ?? boyutlu- s?rekli bir y?zey olu?turuldu. Mimari bi?imleni?i ile ?ZLENEN ve ?zerinde geli?ig?zel pozisyonlarda film video vb. izlenebilmesini sa?layan ?ZLETEN bir objedir.View_ER, konumland??? yerde kendi mekan?n? kurma ?zelli?i olan bir mimari objedir. Duvar, ?at?, platform, mobilya, zemin gibi ayr? mekansal bile?enler View_ER objesinde tek bir b?nye i?inde eriyerek biraraya gelir.

   Form finding+Informal+Performative+Diagram
   > Spec_v.02: [fuaye]UIn ulusal yar??ma/ 2. ?d?l /a?ustos 2004
>Spec_v.02: : [fuaye]UIn ulusal yar??ma/ 2. ?d?l /a?ustos 2004
UIA 2005 ?stanbul Kongre Vadisi Tasar?m Yar??mas?

y?r?t?c?: Nil?fer Kozikoglu
yar??ma ekibi: Fulya ?zsel Akipek/ Ceren Aydal Y?cel/ Emrah ?etinkaya/ / maket: Aylin Can


Spec_v.01, yar??ma kapsam?nda kentsel ba?lamda uygulama ?ans? buldu ve obje str?kt?rel ??z?mler y?n?nden geli?tirildi. Str?kt?r sisteminin ?er?eve sistemden t?reme kurallar? belirlendi; eklemleme, k?r?l?p kendi ?st?ne katlanma, ek par?alarla tamamlanma vb. Kentsel ba?lamda objenin programa ve yerin ?zelliklerine g?re her defas?nda farkl? bir ?ekilde bi?imlenme ?zelli?i ?n plana ??kt?. Spec?in mobilya ?l?e?inden kentsel ?l?e?e uzanan skalada ??z?mler ?retme potansiyeli oldu?u ve ?l?ekler-aras? yap?s? vurguland?. Dijital tekniklerin tasar?m ve ?retim h?z?na, objenin demonte-monte edilme ?zelli?i eklenince, k?sa s?reli kullan?mlar i?in etkin bir ??z?m bulunmu?tur.
   Demontability+ Adaptability+ Skin Structure+Plug-in+Inter-scale+ Multiple scenarios
   >  Spec_v.03: Mock up/ AD Uluslararas? Tasar?m Fuar?/ BOM Stand?/ ekim 2004

>Spec_v.03 : Mock up/ AD Uluslararas? Tasar?m Fuar?/ BOM Stand?/ ekim 2004
Organizasyon yard?mc?lar?: Ceren Aydal Y?cel/ Emrah ?etinkaya
Uygulama: Hilmi Usta:ah?ap ustas?, Kaya Orman ?r?nleri:kereste sponsoru

Dijital ?retim tekniklerinin denenmesi i?in ilk ad?m olarak kendi ba??na ayakta durabilen bir mod?l?n 1:1 ?l?ekli uygulamas? yap?ld?. Str?kt?rel prensiplerin uygulamas?, birle?me detaylar? ve str?kt?r?n limitleri ara?t?r?ld?. Bu ?al??man?n sonucunda, birbirine eklenerek ta??y?c? hale gelen, L bi?imindeki dikmelerden olu?an bir y?zey-str?kt?r sistemi olu?turuldu. Dikmelerin duvar haline gelirken ta??y?c? ?zellik g?stermesi i?in yelpaze bi?iminde bir hat tarif edildi.Tasar?m ve ?retim s?reci fuarda sergilendi.
   Woven Structure+ Continuous Surface+ Folded+ Repetition+ Deformation+ Stripped Surface
   > Spec _v.04: Yerle?tirme /mart2005
>Spec _v.04: Yerle?tirme /mart2005

Yer: Markiz Pasaj/ kat:5/ Standart Plus End?striyel Tasar?m Ofisi
proje ekibi: Ceren Aydal Y?cel/ Emrah ?etinkaya/Banu ?zel
uygulama projesi ve uygulama: Murat ?zkan ve Hilmi Usta
programlama:Serkan ?n
Grafik tasar?m:?a?atay Bilsel
Renders ve Animasyon: Tu?rul Yazar
Multimedya Tasar?m?: A. Evren Yanta?
M?zik:?lke ?ahin
Foto?raf: Akg?n Tokatl?
Pano foto?raflar?: Murat Germen Ar?ivi
Web: H?seyin Ku??u


?nceki versiyonlardan elde edilen birikimle 1 m3 l?k malzemeyle ?retilebilecek bir mod?l tasarland?. Bu versiyondaki hedef ?retimdeki otomasyonu ger?ekle?tirmek ve tasar?ma olan etkilerini ortaya ??karmakt?r. Auto CAD program?na ek bir yaz?l?m geli?tirildi ve montaj resimleri otomatik ?retildi. Bilgisayardaki datalar kereste fabrikasindaki kesim makinalar?na g?nderilerek otomatik kesim yap?ld?. Tasarlanan obje, ta??ma ve demonte edilebilme amac?yla b?l?mlere ayr?larak yerinde montaj? yap?ld?. 18 m2 alan kaplayan bu objenin montaj ve demonte edilme i?lemlerinin her biri yar?m g?nl?k bir s?re gerektirir.
   Lightness+ Computer Aided Manufacturing+Scripting+Encoding + Resolution and Gradience
   > Spec _v.05: Dijital Tasar?m G?nleri /may?s2005
>Spec _v.04: Dijital Tasar?m G?nleri /may?s2005

Spec v.04, 24-26 May?s 2005 tarihleri aras?nda Y?ld?z Teknik ?niversitesi Oditoryumu?nda ger?ekle?tirilen 3. Ulusal Dijital Tasar?m Sempozyumu ve Sergisi?nde yer ald?. Spec v.04 objesi oditoryum fuayesine konumland?r?ld? ve bir yandan sergilenirken bir yandan da sohbet ve tart??ma platformu olarak kullan?ld?. Spec?in tasar?m ve ?retim s?recinde kullan?lan dijital IWC replica teknikler, mimar Nil?fer Koziko?lu ve ara?t?rma g?revlisi Dr. Fulya ?zsel Akipek taraf?ndan akademik bildiri olarak sunuldu.   Spec Dijital Tasar?m G?nleri'nde
   > Spec _v.04: UIA 2005 /temmuz2005
>Spec _v.04: UIA 2005 /temmuz2005

Spec v.04, 03-10 Temmuz 2005 tarihleri aras?nda yeralan UIA 2005 ?stanbul Uluslararasy Mimarl?k Kongresinde L?tfi K?rdar Kongre Salonu ile Rumeli Salonu aras?nda d?? mekanda sergileniyor.   Spec UIA 2005 Uluslararas? Mimarl?k Kongresi'nde